Polityka prywatności

Polityka prywatności danych osobowych (RODO)

 

www.wysylka.ebayshipping.pl

oraz

www.menedzerwysylek.pl

 

 

§1

Tożsamość administratora danych

 

 1. Właścicielem Serwisu i Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu podawanych w trakcie rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.wysylka.ebayshipping.pl oraz www.menedzerwysylek.pl jest ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, Polska; NIP 8581859862; REGON 36770041100000; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000957762, kapitał zakładowy: 5 tys. zł, e-mail: bok@menedzerwysylek.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, Klientów Serwisu korzystających z funkcjonalności Serwisu i usług Administratora danych osobowych, jak i danych gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefon), mediów społecznościowych lub usługi czatu na stronie Serwisu.
 4. Użytkownik korzystający z usług Serwis www.wysylka.ebayshipping.pl, będący przedsiębiorcą, w szczególności osobą prawną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą gospodarczą lub osobą fizyczną prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, powierza przetwarzania  danych osobowych procesorowi - ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, Polska; NIP 8581859862; REGON 36770041100000; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000957762, kapitał zakładowy: 5 tys. zł., dalej zwanym Procesorem lub Podmiotem Przetwarzającym.
 5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie art. 28 RODO na zasadach zawartych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.
 6. Zasady przetwarzania plików cookies przez Serwis www.wysylka.ebayshipping.pl oraz www.menedzerwysylek.pl zostały udostępnione odpowiednio na stronach:

www.wysylka.ebayshipping.pl/polityka-cookies

www.menedzerwysylek.pl/polityka-cookies

 

 

§2

Stosowane definicje

 

W niniejszej Polityce Prywatności (RODO) stosuje się następujące definicje:

 1. Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych Użytkowników Serwisu, tj.: ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, Polska; NIP 8581859862; REGON 36770041100000; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000957762, kapitał zakładowy: 5 tys. zł.
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 3. Podmiot Przetwarzający/Procesor - podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Administratora danych. W kontekście niniejszej Polityki Prywatności funkcję Procesora dla danych powierzonych przez Użytkowników Serwisu korzystającym na cele zawodowe lub zarobkowe z usług Serwisu pełni ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, Polska; NIP 8581859862; REGON 36770041100000; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000957762, kapitał zakładowy: 5 tys. zł. Jednocześnie ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu i klientów Użytkowników Serwisu innym podmiotom w zakresie i celu, o którym mowa w paragrafie §7 Odbiorcy danych osobowych.
 4. Podprocesor - podmiot, któremu Procesor powierza dalsze przetwarzanie danych na zasadach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.
 5. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.wysylka.ebayshipping.pl oraz www.menedzerwysylek.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, korzystać z usług Serwisu lub kontaktować się z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych portalu Facebook.
 6. Użytkownik Serwisu - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a także przedsiębiorca, w szczególności osoba prawna, osoba fizyczną prowadząca działalność gospodarczą gospodarczą lub osoba fizyczną prowadząca tzw. działalność nierejestrowaną na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub osoba fizyczna reprezentująca przedsiębiorcę, która powierza przetwarzania danych osobowych Procesorowi/właścicielowi Serwisu. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki prywatności będzie także osoba fizyczna, która kontaktuje się z Administratorem danych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefon), osoby zapisujące się na newsletter Administratora danych, osoby zakładające konto w Serwisie, jak i obserwatorzy fanpage’a Administratora danych w mediach społecznościowych Facebook.

 

§3

Cele przetwarzania danych

 

 1. ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie  przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:
  1. wykonania usługi lub umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zawarcia i realizacji umowy, a przetwarzanie to będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, poprzez czat lub media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. rejestracji i założenia Konta w Serwisie, w szczególności w celu korzystania z usług Administratora danych osobowych oferowanych w Serwisie www.wysylka.ebayshipping.pl. Założenie Konta w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą.
  4. udokumentowania wykonania usług i realizacji umowy, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  5. wysłania informacji handlowych i marketingowych przez Administratora danych  (newsletter) na adres e-mail/telefon podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter lub wyrażenia zgody w trakcie zakładania Konta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą,
  6. marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
  7. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji usługi, prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej (w tym: wystawienie dokumentu księgowego), dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika.
 3. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację usługi, wystawienia rachunku lub faktury lub podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych w celu wysłania newslettera, założenia Konta w Serwisie jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego celu. Zgoda udzielona w tym celu może zostać w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przez jej odwołaniem.

 

§4

Zakres przetwarzanych danych

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:
   1. w celu zawarcia i realizacji umowy i/lub usługi: imię, nazwisko, adres do wysyłki (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta/miejscowość), numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie numer konta bankowego, z którego dokonano płatności lub inne dane rozliczeniowe w zależności od wybranej formy płatności, a także inne dane udostępnione w trakcie realizacji umowy i/lub usługi,
   2. w celu wystawienia dokumentu księgowego, w tym faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta/miejscowość), NIP,  REGON, inne dane rozliczeniowe, dane osoby kontaktowej do przesłania dokumentu elektronicznego,
   3. w celu złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez czat: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
   4. w celu założenia Konta w Serwisie: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe Użytkownika Serwisu, dane dotyczące przedsiębiorcy (NIP, nazwa firmy, siedziba, etc.),
   5. w celu wysłania newslettera: e-mail, imię lub nazwa Użytkownika, a jeśli powiadomienia mają być dokonywane poprzez wiadomości SMS - numer telefonu Użytkownika.

 

§5

Okres przetwarzania danych

 

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:

  1. w celu realizacji umów  i/lub usług, jak i wystawienia dokumentów księgowych - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  - na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  2. w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą - na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  3. w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o usługach, etc.) - jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy to dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania,
  4. w celu wysyłania newslettera, założenia Konta - do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem.

 

§6

Źródło danych

 

 1. W przypadku Użytkowników Serwisu dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, podczas rejestracji w Serwisie i/lub w formie tradycyjnej (przesyłane pocztą tradycyjną).
 2. W przypadku klientów i innych osób fizycznych, których dane osobowe niezbędne do realizacji wysyłki poprzez Serwis są podawane przez Użytkowników Serwisu źródłem danych jest danych Użytkownik Serwisu.

§7

Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług i/lub umów na zlecenie Administratora danych lub dostawy i utrzymania oprogramowania, z którego Administrator danych korzysta przy przetwarzania danych, w tym w celu, tj.:
  1. hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej - hostingodawca,
  2. obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe),
  3. obsługi logistycznej, w tym dostawa, transport i przechowywanie przesyłek, etc.,
  4. obsługi i wystawienia dokumentów księgowych poprzez wyspecjalizowane platformy i systemy informatyczne,
  5. utrzymania i wysyłki newslettera (system do newslettera).
 2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą zostać udostępnione operatorom płatności internetowych na zasadach określonych w regulaminie operatora płatności.

 

§8

Powierzenie przetwarzania danych osobowych właścicielowi Serwisu

 

 1. Użytkownik Serwisu/Klient wprowadzający dane osobowe Nadawcy i Odbiorcy w celu wysyłki za pośrednictwem Serwisu jest administratorem tych danych osobowych.
 2. ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie w związku z wykonywaną usługą na rzecz Użytkownika Serwisu/Klienta staje się podmiotem przetwarzającym dane na podstawie art. 28 RODO.
 3. Powierzenie przetwarzania danych klientów i innych osób fizycznych przez Użytkowników Serwisu w celu realizacji usług odbywa się na określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.
 4. Umowa powierzenia przetwarzania danych wskazuje cel i zakres powierzenia, a także obowiązki i odpowiedzialności stron umowy w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych, na podstawie art. 28 RODO.
 5. Dane osobowe Odbiorcy lub Nadawcy przesyłki powierzane ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Szczecinie zostaną następnie udostępnione operatorom pocztowym (zgodnie z Przewoźnikiem wybranym przez  Użytkownika Serwisu, obsługiwanym w Serwisie) w celu i zakresie realizacji usługi kurierskiej/przewozowej.
 6. Przewoźnicy wybrani w celu wysyłki przez Użytkownika Serwisu/Klienta w związku z wykonywaniem usług pocztowych/kurierskich będą niezależnymi administratorami danych osobowych Nadawców i Odbiorców przesyłek.

 

§9

Przetwarzanie danych poza EOG

 

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. państwie trzecim, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych, których serwery są zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Administrator danych jest także jednocześnie współadministratorem danych obserwatorów jego obserwatorów w mediach społecznościowych - szczególnie osób, które  korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpageu - Facebook - „@MenedzerWysylek.pl” i/lub Instagram pod nazwą konta „menedzer_wysylek”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy
 3. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich - USA - będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

 

§10

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Użytkownikom Serwisu, przysługuje prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych,
  • do poprawiania danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
  • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu wysyłki newslettera, wystawienia opinii lub założenia Konta. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
  • do przenoszenia danych (jeśli dane są przetwarzane w sposób automatyczny i odbywa się to na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą),
  • do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.

W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
akceptuję pliki cookies