Regulamin serwisu dla przedsiebiorców

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

www.wysylka.ebayshipping.pl

 

I.  Stosowane definicje

 

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wysylka.ebayshipping.pl.
 2. Operator – ITL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 5/2, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000685298, NIP: 8581859862, adres e – mail: bok@menedzerwysylek.pl, ,
 3. Regulamin  –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia Usług.
 4. Polityka prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku Użytkowników administratorem danych osobowych jest Operator.
 1. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca Nadawcą lub Odbiorcą, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwis w bezpośrednim związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 3. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nadająca Przesyłkę za pośrednictwem Przewoźnika.
 4. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest adresatem Przesyłki nadanej przez Nadawcę.
 5. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika, w sprawie zgody na zawarcie umowy z Operatorem, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza  dostępnego w Serwisie oraz potwierdzające fakt zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego treści.
 7. Przesyłka - rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Usługi.
 8. Przewoźnik - podmiot zewnętrzny świadczący usługi przewozowe lub pocztowe usługi kurierskie, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz własnych regulaminów, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie usług.
 9. Usługi - wszystkie usługi  dostępne w Serwisie, takie jak:

1)     Usługa - wykonywanie odpłatnie, za pośrednictwem Serwisu, na Zamówienie Użytkownika, czynności organizacyjno-prawnych związanych z przewozem i dostarczeniem Przesyłek, w szczególności takie jak znalezienie Przewoźnika, dostarczanie listów przewozowych, zawarcie, w imieniu Użytkownika, umowy przewozu z Przewoźnikiem, z którym Operator zawarł umowy o świadczenie usług, oraz zapłata wynagrodzenia za przewóz. Operator udostępnia poprzez Serwis możliwość korzystania z usług następujących Przewoźników:

        DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, NIP 5260204110;

        UPS Polska sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1/3, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, NIP 5221004200;

        InPost Express sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP 6793108059.

        Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831

2)     Usługa PrePaid –  usługa, dzięki której Użytkownik, który założył Konto w Serwisie, ma możliwość zawarcia z Operatorem, jako podmiotem prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, będącym krajową instytucją płatniczą, wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem P27/201 ,polegającej na udostępnieniu  możliwości dokonywania przedpłat za Usługi, określone w pkt 17.1) Regulaminu, z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych  na tzw. Koncie PrePaid (jest to przypisany danemu Użytkownikowi, posiadającemu Konto w Serwisie, rachunek płatniczy, na którym gromadzone są środki pieniężne przekazane Operatorowi przez Użytkownika, celem wykorzystania do zawierania przez Operatora transakcji płatniczych w imieniu Użytkownika z Przewoźnikami).

15. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora, dzięki której Użytkownik może dobrowolnie zarejestrować się w Serwisie, podając następujące dane osobowe: login 2 adres mail. w szczególności w celu korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu w postaci:

        możliwości śledzenia nadanych przesyłek,

  powiadomienia o zmianie statusu realizowanego Zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail,

        korzystania z usługi PrePaid,

Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem w zakresie możliwości korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, na czas nieokreślony. Wszelkie Usługi zlecone poprzez Konto i użycie jego adresu e-mail i hasła, traktuje się jak zamówione przez Użytkownika. Operator w każdym czasie ma prawo do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Konta i usunięcia Konta zarejestrowanego Użytkownika, w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu bądź stwierdzenia podania nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji Konta. Zarejestrowany Użytkownik ma każdym czasie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i żądania usunięcia jego Konta poprzez zgłoszenie tego żądania Operatorowi, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@menedzerwysylek.pl, a Operator jest zobowiązany do usunięcia konta Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia tego żądania przez Użytkownika.

 

 

II.      Postanowienia ogólne

 

1.  Kwoty wynagrodzenia Operatora z tytułu świadczenia Usług, podane przez Operatora w cenniku Operatora, dostępnym na stronie https://wysylka.ebayshipping.pl/cennik, wyrażone w złotych polskich (PLN) jako kwoty brutto.

2.     Operator jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

3.     Operator wystawia faktury VAT/faktury bez VAT/rachunki sprzedaży. Zakwestionowanie przez Użytkownika faktury wystawionej przez Operatora powinno zostać zgłoszone Operatorowi niezwłocznie po stwierdzeniu błędu na fakturze. Operator dokona jej korekty najpóźniej 7 dnia od dnia otrzymania zgłoszenia.

4.     Użytkownik jest  zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.     Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 

III.         Formy płatności.

 

Operator udostępnia następujące formy płatności:

a)     przelew tradycyjny na konto nr: [numeru konta],  [pełną nazwę banku];

b)     płatność online - przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności [podaj operatora płatności, w tym pełną nazwę, adres oraz dane rejestrowe,Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Pozna

c)     usługa PrePaid.

 

 

 

 

IV.         Zawarcie i realizacja umowy.

 

 1. Z Usług mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający aktywne Konto w serwisie ebay.pl.
 2. Logowanie Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza logowania na stronie: https://wysylka.ebayshipping.pl/?skelMod=ModUser&method=ebay
 3. Aby skorzystać z Usług dostępnych w Serwisie,  należy wejść na stronę internetową Serwisu, tj. https://wysylka.ebayshipping.pl/zamow-kuriera , a następnie wybrać odpowiednią Usługę, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Serwisu.
 4. W celu złożenia Zamówienia na Usługę, niezbędne jest wypełnienie formularza „Wyceń przesyłkę” lub "Zamów kuriera" dostępnych na stronie Serwisu danymi takimi jak: 1waga paczki. 2 wymiary paczki 3 Adres nadania i odbioru, oraz złożenie deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem, poprzez [np. kliknięcie odpowiedniego kwadratu].
 5. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym poinformowania o zawartości, wymiarach i wadze Przesyłki, a także do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie lub uszkodzenie zawartości Przesyłki lub innych paczek przewożonych przez Przewoźnika.
 6. Po wypełnieniu formularza Zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Operatora co do zawarcia z Użytkownikiem umowy o wykonanie Usługi, zawierającą kwotę wynagrodzenia Operatora i umożliwiająca dokonanie płatności.
 7. Umowę  uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika od Operatora wiadomości, o której mowa w ust. 6.
 8. Operator, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia od Przewoźnika, wysyła Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz list przewozowy.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności listu przewozowego oraz wydrukowania go i przekazania kurierowi odbierającemu Przesyłkę wraz z Przesyłką, po uprzednim umieszczeniu listu przewozowego na Przesyłce (Operator nie wyraża zgody na nadawanie Przesyłek z wykorzystaniem innego niż dostarczony przez Operatora listu przewozowego).
 10. W przypadku wysyłania jednorazowo wielu Przesyłek Użytkownik zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z Przesyłek.
 11. Przy nadaniu Przesyłek „za pobraniem”, Operator zobowiązuje się przekazać Użytkownikowi sumę pobrania na Konto PrePaid lub rachunek bankowy wskazany podczas rejestracji, w terminie zależnym od wybranej przez Użytkownika opcji: 10 dni roboczych, liczonych od kolejnego dnia po doręczeniu, w przypadku opcji "Standard", 5 dni roboczych, liczone od kolejnego dnia po doręczeniu, w przypadku opcji "Ekspres", 3 dni robocze, liczone od kolejnego dnia po doręczeniu, w przypadku opcji "Ekstra Ekspres".
 12. Przesyłkę można nadać samodzielnie w punktach przyjęć wybranego Przewoźnika na podstawie listu przewozowego otrzymanego od Operatora.
 13. Zamówienia składane po godzinie 11:00, realizowane są w następnym dniu roboczym, chyba że system Przewoźnika dopuści inny dzień.
 14. Zamówienia na Przesyłki na paletach realizowane są w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.
 15. Korzystając z Usług Operatora, Użytkownik może zapoznać się z regulaminem Przewoźnika od którego otrzymał list przewozowy. Regulaminy świadczenia usług przez poszczególnych Przewoźników są dostępne na stronach internetowych Przewoźników:1.https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy;2.https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions.page?;3.https://inpost.pl/regulaminy,   4. https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

 

 

V.          Umowne prawo odstąpienia od umowy.

 

1.  Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z Operatorem, jeżeli Usługa nie została wykonana z winy Operatora lub z innych przyczyn, niezależnych od Użytkownika.

2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Operatora oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem poprzez wysłanie e-maila na adres ……. .

3.   Dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

 

VI.         Zasady reklamacji i odpowiedzialność Operatora.

 

 1. Operator ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi.
 2. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do skutków jego działań lub zaniechań objętych zakresem Usługi i jest niezależna od zakresu odpowiedzialności Przewoźnika. Ponadto, odpowiedzialność Operatora podlega ograniczeniu kwotowemu do kwoty 500 (słownie: pięćset) złotych. Wskazane ograniczenie odpowiedzialności Operatora nie dotyczy przypadków, gdy szkoda wyrządzona została umyślnie.
 3. W przypadku weryfikacji i zakwestionowania przez Przewoźnika wagi, wielkości, sposobu opakowania lub oznakowania Przesyłki, powstałego w wyniku nieprawidłowego podania wymiarów lub wagi przez Użytkownika lub innych wartości określających rodzaj paczki, palety itp., dostępnych na stronie Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kwoty naliczonej przez Przewoźnika wynikającej z jego regulaminu oraz kwoty wynikającej z aktualnego cennika Operatora, zgodnie z rzeczywistymi parametrami Przesyłki. Niedokonanie płatności ww. kwoty/kwot w terminie uprawnia Operatora do potrącenia przez Operatora wymagalnych wierzytelności przysługujących Operatorowi wobec Użytkownika z wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Użytkownikowi wobec Operatora z tytułu należności z przesyłek "za pobraniem". Operator jest również uprawniony do pobrania ww. środków z Konta PrePaid Użytkownika (jeżeli Użytkownik je posiada).
 4. Nieumieszczenie przez Użytkownika wygenerowanego listu przewozowego na Przesyłce skutkuje jej błędnym zaadresowaniem i odebraniem Przesyłki przez Przewoźnika i wysłaniem jej na adres Operatora. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Operator zawiadamia Użytkownika o możliwości odbioru Przesyłki w magazynie Operatora przy Władysława Łokietka 5/2 w Szczecinie, bądź o możliwości ponownego zlecenia nadania Przesyłki, po uiszczeniu opłaty podstawowej zgodnie z cennikiem Operatora.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze którąś z oferowanych przez Przewoźników usług , takich jak: DHL Warenpost, DHL Paket 31, DHL PAKET International, Spring oraz Royal Mail 48 zobowiązany będzie do wysyłki paczek na adres: HUB Menedżer Wysyłek, Kilińskiego 107, 69110 Rzepin wraz z zestawieniem wygenerowanym w serwisie[MP1] .
 6. W przypadku nieodebrania Przesyłki przez Użytkownika w ciągu 14 dni od zawiadomienia lub nie dokonania zlecenia jej ponownego nadania, Operator rozpocznie naliczanie opłaty za przechowanie Przesyłki w wysokości 2 zł dziennie.
 7. W przypadku braku zapłaty przez Użytkownika za usługi Operatora oraz jakiekolwiek inne powstałe należności czy opłaty dodatkowe, o których mowa w Regulaminie, Operator dokonać może pisemnego wezwania do zapłaty. Sporządzenie i wysyłka pisemnego wezwania do zapłaty, wiąże się z naliczeniem dla Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 12,30 zł netto tytułem kosztów przygotowania i nadania przesyłki.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli Przesyłka nie została odebrana przez kuriera, Operator zobowiązuje się do zwrotu kwoty w wysokości wynagrodzenia za  Usługę w terminie 7 dni od zgłoszenia dyspozycji przez Użytkownika; jeżeli Przesyłka została odebrana przez Przewoźnika wysokość zwracanej kwoty ustalana jest indywidualnie.
 9. Wszelkie reklamacje powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Operatora.
 10. Operator rozpatrzy każdą reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany, zwrotny adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 11. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. imię i nazwisko Użytkownika, adres, kod pocztowy,
   2. rodzaj reklamowanej Usługi,
   3. opis reklamacji,
 12. Wszelkie reklamacje związane z nienależytym wykonaniem Usługi są rozpatrywane przez Operatora w ciągu 14 dni od otrzymania ich zgłoszenia przez Klienta. Przekroczenie tego terminu przez Operatora, uważa się za uwzględnienie reklamacji.
 13. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Operatora.

 

 

 

VII.       Ochrona danych osobowych

 

1.   Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu jest Operator.

2.  Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

3. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Użytkowników w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie [tu należy umieścić aktywny link do polityki prywatności].

4.  Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z [należy usunąć opcje, które nie występują, np. założenie konta, ocena Serwisu, formularz kontaktowy, etc.]:

a)     składaniem i realizacją Zamówień,

b)     założeniem Konta,

c)     dokonaniem oceny Serwisu,

d)     kontaktowaniem się Użytkownika z Operatorem za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Operatora podane na stronie Serwisu.

 

VIII.  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Serwisu.

 

1.     Do korzystania ze Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

a)     urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

b)     odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

c)     aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych.

2.   Dla bezpieczeństwa korzystania ze Serwisu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:

a)      aktualny system antywirusowy,

b)      skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c)       zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d)      aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Javascript w przeglądarce internetowej,

e)      oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranego Produktu do odczytu format, jak .EPUB, .MOBI, .docx, .xls.

3.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.   Operator nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Użytkownika do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Użytkownik źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Operatora do Użytkownika lub od Użytkownika do Operatora.

 

IX.      Autorskie prawa majątkowe

 

1.     Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Operatorowi lub podmiotom trzecim, z którymi Operator zawarł stosowne umowy.

2.    Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody Operatora.

3.   Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Operator, upoważniać będzie Operatora do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 1 000 000 zł

 

X.        Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

1.  Użytkownik ma możliwość zapoznania się nieodpłatnie, w każdym czasie z aktualną treścią Regulaminu na stronie Serwisu pod adresem https://wysylka.ebayshipping.pl/pl/regulaminy-i-polityka-prywatnosci oraz sporządzenia jego wydruku.

2.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. 4.   5.     Niniejszy Regulamin online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.

4.     Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym cennika.

5.     Operator informuje Użytkowników o każdej planowanej zmianie Regulaminu, z co najmniej  14-dniowym wyprzedzeniem, poprzez: wysłanie wiadomość e-mail na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta w Serwisie lub wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu wskazany przez Użytkownika podany w formularzu Zamówienia. Wiadomość zawiera opis zmian w Regulaminie lub link do opisu zmian w Regulaminie.

6.     Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji na stronie internetowej Serwisu.

 

 

W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
akceptuję pliki cookies