Regulamin

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez ITL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 5/2, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000685298, NIP: 8581859862 , adres e – mail: bok@menedzerwysylek.pl, właściciela i administratora serwisu www.wysylka.ebayshipping.pl, zwanego dalej Operatorem.
 2. Operator świadczy za wynagrodzeniem Usługi polegające na udostępnieniu, za pośrednictwem strony internetowej www.wysylka.ebayshipping.pl usług przewozowych świadczonych przez Przewoźników, z którymi Operator ma zawarte umowy na świadczenie usług przewozowych i zlecenie ich realizacji przez Klientów.
 3. Każdorazowo, podczas składania zlecenia, Klient zostaje poinformowany o treści regulaminu.
 4. Składający zlecenie Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.
 5. Operator świadczy Usługi poprzez serwis www.wysylka.ebayshipping.pl, 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 6. Do korzystania z Usług Operatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i umożliwiające wypełnienie formularzy internetowych.
 7. Płatność za świadczone Usługi przez Operatora następuje zgodnie z cennikiem umieszczonym w serwisie internetowym Operatora www.wysylka.ebayshipping.pl obowiązującym w dniu składania realizacji Usługi przez Klienta.

 

Rozdział 2.

Definicje

 1. Operator – ITL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 5/2, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000685298, NIP: 8581859862, adres e – mail: bok@menedzerwysylek.pl, właściciel i administrator serwisu www.wysylka.ebayshipping.pl, z którym Klient zawiera umowę dotyczącą świadczenia Usług.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.wysylka.ebayshipping.pl.
 3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca Usługę Operatorowi. Klientem Usługi może być Odbiorca lub Nadawca. W przypadku gdy Klientem jest Odbiorca, List przewozowy wygenerowany z systemu www.wysylka.ebayshipping.pl., musi zostać przesłany drogą elektroniczną lub faksem do Nadawcy.
 4. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest adresatem Przesyłki nadanej przez Nadawcę.
 5. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nadająca Przesyłkę za pośrednictwem Operatora.
 6. Przewoźnik – podmiot zewnętrzny świadczący usługi przewozowe zgodnie z ustawą z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe oraz zgodnie z własnymi regulaminami.
  Operator udostępnia poprzez serwis internetowy www.wysylka.ebayshipping.pl możliwość zlecenia realizacji usług przewozowych przez następujących przewoźników:
  • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, NIP 5260204110;
  • UPS Polska sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 1/3, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, NIP 5221004200;
  • InPost Express sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP 6793108059.
  • Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS pod numerem 0000005009, nr NIP 785-15-61-831
 7. Przesyłka – przyjęte przez Przewoźnika do przewozu rzeczy opatrzone adresem, odpowiednio opakowane, podlegające doręczeniu Odbiorcy, na podstawie Listu przewozowego.
 8. List przewozowy – dokument generowany i drukowany przez Klienta poprzez stronę internetową Operatora www.wysylka.ebayshipping.pl, na podstawie którego Przewoźnik wykonuje zlecenie doręczenia Przesyłki do Odbiorcy.
 9. Wygenerowany List przewozowy uprawnia do nadania poprzez Przewoźnika Przesyłki o parametrach zawartych na tym liście.
 10. Usługi – świadczenie przez Operatora na rzecz Klientów, usług polegających na udostępnianiu za pośrednictwem strony internetowej Operatora www.wysylka.ebayshipping.pl usług przewozowych Przewoźnika na terenie Polski i umożliwieniu wygenerowania Listu przewozowego, który uprawnia do nadania Przesyłki.
 11. PrePaid – usługa oferowana Użytkownikowi, posiadającemu konto w serwisie internetowym Operatora, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w serwisie internetowym Operatora.
 12. Konto PrePaid - przypisane danemu Użytkownikowi, posiadającemu konto w serwisie internetowym Operatora - konto, zawierające środki płatnicze wyrażone w polskich złotych do wykorzystania w serwisie internetowym Operatora w celu płatności za Usługi. Dostępne środki określa wartość salda.

 

Rozdział 3. 

Rejestracja konta

 1. Z Usług świadczonych przez Operatora mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie ebay.pl. Rejestracja umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcjonalności serwisu internetowego Operatora www.wysylka.ebayshipping.pl w postaci: możliwości śledzenia nadanych przesyłek, powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zlecenia za pośrednictwem poczty e-mail, korzystania z Konta PrePaid.
 2. Logowanie Użytkownika w serwisie internetowym Operatora następuje poprzez wypełnienie formularza logowania umieszczonego w serwisie Operatora.
 3. Rejestracja konta w serwisie internetowym Operatora jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu www.wysylka.ebayshipping.pl. Umowa ta jest zawarta na czas nieokreślony.
 4. Wszelkie Usługi zlecone poprzez konto zarejestrowanego Klienta i użycie jego adresu e-mail i hasła, traktuje się jak zamówione przez Klienta.
 5. Operator ma prawo do rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika, w przypadku nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszego regulaminu bądź podania nieprawdziwych danych w trakcie rejestracji konta.  
 6. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i żądania usunięcia jego konta poprzez zgłoszenie tego żądania Operatorowi, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@menedzerwysylek.pl, a Operator jest zobowiązany do usunięcia konta Użytkownika w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia tego żądania przez Użytkownika.

 

Rozdział 4. 

Zlecanie Usług

 1. Zlecenie realizacji Usługi odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza „Wyceń przesyłkę” lub "Zamów kuriera" dostępnego na stronie internetowej www.wysylka.ebayshipping.pl.
 2. Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym poinformowania o zawartości, wymiarach i wadze Przesyłki, a także do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez Przewoźnika.
 3. Przed przyjęciem Przesyłki do przewozu Przewoźnik może żądać od Klienta jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy Przesyłka odpowiada oświadczeniom Klienta zawartym w Liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana Przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 4. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta i zaksięgowaniu na koncie Operatora należności:
  • Operator niezwłocznie wysyła zlecenie realizacji Usługi do Przewoźnika,
  • następnie Operator niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wysyła Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia potwierdzenie złożenia zamówienia oraz List przewozowy. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia jego poprawności oraz wydrukowania i przekazania kurierowi odbierającemu Przesyłkę.
 5. Klient ma obowiązek wygenerowany przez system www.wysylka.ebayshipping.pl List przewozowy wydrukować i umieścić na przesyłce. Operator nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym liście przewozowym lub etykiecie niż otrzymany od Operatora.
 6. W przypadku wysyłania Przesyłek wielopaczkowych Klient zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnej etykiety na każdą z paczek lub palet.
 7. Przy nadaniu przesyłek „za pobraniem”, Operator zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na Konto PrePaid Klienta lub rachunek bankowy wskazany podczas rejestracji, w terminie zależnym od wybranej przez Klienta opcji: 10 dni roboczych, liczonych od kolejnego dnia po doręczeniu, w przypadku opcji "Standard", 5 dni roboczych, liczone od kolejnego dnia po doręczeniu, w przypadku opcji "Ekspres", 3 dni robocze, liczone od kolejnego dnia po doręczeniu, w przypadku opcji "Ekstra Ekspres"
 8. Przesyłkę można nadać samodzielnie w punktach przyjęć wybranego Przewoźnika na podstawie Listu przewozowego wygenerowanego z systemu www.wysylka.ebayshipping.pl.
 9. Zamówienia składane po godzinie 11:00 tj. w południe, realizowane są dopiero w następnym dniu roboczym, chyba że system Przewoźnika dopuści inny dzień.
 10. Zamówienia na usługi paletowe realizowane są w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty.
 11. Korzystając z usług Operatora, Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wybranego Przewoźnika oraz go akceptuje. Regulaminy świadczenia usług przez poszczególnych Przewoźników są dostępne na stronach internetowych Przewoźników:
  • https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy;
  • https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions.page?;
  • https://inpost.pl/regulaminy.
  • https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
 12. Wszelkie terminy ujęte w niniejszym regulaminie oblicza się wg zasad wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 13. Momentem zawarcia umowy przez Klienta z Operatorem jest chwila otrzymania przez Klienta od Operatora zwrotnej informacji o akceptacji i przyjęciu do realizacji zleconej Usługi.
 14. W przypadku gdy Usługa nie zostanie wykonana, Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy.

 

Rozdział 5.

Odpowiedzialność stron i postępowanie reklamacyjne

 1. Operator ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Usługi.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego wykonania Usługi, należy składać drogą elektroniczną bezpośrednio do Operatora. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do skorzystania z instrukcji umieszczonych na stronie Operatora.
 3. Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem Usługi są rozpatrywane przez Operatora w ciągu 14 dni od otrzymania ich zgłoszenia przez Klienta.
 4. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania serwisu www.wysylka.ebayshipping.pl należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Operatora.
 5. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem serwisu internetowego  www.wysylka.ebayshipping.pl są rozpatrywane przez Operatora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania ich zgłoszenia przez Klienta.
 6. W przypadku przeadresowania lub nieodebrania paczki przez Odbiorcę, Operator uprawiony jest do naliczenia opłaty w wysokości 100% wartości Usługi, zgodnie z cennikiem Operatora.
 7.  Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest:
  - z tytułu uszkodzenia, utraty lub ubytku w przesyłce, która nastąpiła z winy operatora - do wysokości 80% wartości netto poniesionej straty wynikającej z przedstawionych dokumentów (faktura), jednak wysokość odszkodowania nie może przekraczać kwoty 500zł - w zależności, która kwota będzie mniejsza.
  - W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej niedotarcia paczki do magazynu Operatora, podstawą przyjęcia zgłoszenia jest protokół z listą przesyłek który był również dostarczony warz z paczką zbiorczą.

 8. W przypadku weryfikacji i zakwestionowania wagi lub wielkości Przesyłki przez Przewoźnika, powstałego w wyniku nieprawidłowego podania wymiarów lub wagi przez Klienta lub innych wartości określających rodzaj paczki, palety jak i nie zaznaczeniu opcji „niestandardowej paczki”, Klient zobowiązany jest do opłacenia kwoty naliczonej przez Przewoźnika wynikającej z jego regulaminu oraz kwoty wynikającej z aktualnego cennika Operatora zgodnie z rzeczywistymi parametrami Przesyłki na podstawie wystawionej faktury VAT. Nieopłacenie wystawionej faktury może spowodować potrącenie przez Operatora wymagalnych wierzytelności przysługujących Operatorowi od Klienta z tytułu naliczonej ww opłaty z wymagalną wierzytelnością przysługująca Klientowi od Operatora z tytułu należności z przesyłek "za pobraniem". Operator jest również uprawniony do pobrania ww środków z Konta PrePaid Klienta.
 9. Nieumieszczenie przez Klienta wygenerowanego Listu przewozowego na przesyłce skutkuje jej błędnym zaadresowaniem i odebraniem Przesyłki przez Przewoźnika i wysłanie jej na adres Operatora.
 10. W sytuacji opisanej w pkt. 8 Operator zawiadamia Klienta o możliwości odbioru Przesyłki w magazynie Operatora przy Władysława Łokietka 5/2, Szczecin bądź ponownego zlecenia jej nadania po uiszczeniu opłaty podstawowej zgodnie z cennikiem usług Operatora.
 11. W przypadku nieodebrania Przesyłki przez Klienta w ciągu 14 dni od zawiadomienia lub nie dokonanie zlecenia jej ponownego nadania, o których mowa w pkt. 9, Operator rozpocznie naliczanie opłaty za przechowanie Przesyłki w wysokości 2 zł dziennie.
 12. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za Usługi Operatora oraz jakiekolwiek inne powstałe należności czy opłaty dodatkowe, o których mowa w Regulaminie, Operator uprawniony jest do zlecenia sporządzenia pisemnego wezwania Klienta do zapłaty. Sporządzenie i wysyłka "Wezwania do zapłaty" oraz "Kompensaty", wiąże się z naliczeniem dla Klienta dodatkowej opłaty w wysokości 12,30 zł netto tytułem kosztów przygotowania i nadania przesyłki.
 13. W przypadku anulowania Przesyłki:
  • jeżeli Przesyłka nie została odebrana przez kuriera, Operator zobowiązuje się do zwrotu kwoty w wysokości naliczonej ceny Usługi w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia dyspozycji przez Klienta;
  • jeżeli Przesyłka została odebrana przez kuriera wysokość zwracanej kwoty ustalana jest indywidualnie.
 14. Zakwestionowanie przez Klienta faktury wystawionej przez Operatora bądź jej części powinno zostać zgłoszone Operatorowi w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Operator dokona jej korekty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Klienta.

 

Rozdział 6.

Cennik i warunki płatności

 1. Za wszystkie zrealizowane Usługi zlecone przez Klienta, Operator naliczy opłatę zgodną z cennikiem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem serwisu internetowego tpay.com, przelewem na konto Operatora lub poprzez Konto PrePaid Klienta, posiadającego konto w serwisie internetowym Operatora.
 3. Operator ma prawo zmiany cen w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie nowego cennika na stronie www.wysylka.ebayshipping.pl. Zmieniony cennik obowiązuje jedynie w zakresie umów zawartych po jego zmianie.
 4. Operator dopuszcza możliwość regulowania płatności przelewem po otrzymaniu faktury – dla stałych Klientów, na podstawie umowy zawartej z Klientami indywidualnie.
 5. Operator wystawia fakturę za wykonane Usługi. Faktura dostarczana jest Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
 6. W przypadku nieotrzymania przez Klienta faktury w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia Klient jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.
 7. W przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo do wstrzymania wykonywania Usług na rzecz Klienta, zablokowania jego dostępu do konta oraz anulowania udzielonego rabatu za nieopłacone Przesyłki.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość, automatycznego pobrania środków z Konta Prepaid  Klienta, oraz wystawienia faktury VAT, w przypadku doliczenia opłaty za zwrot Przesyłki lub jej weryfikację gdy waga lub wymiary zostały podane nie zgodnie z rzeczywistością.

 

Rozdział 7.

PrePaid

 1. Usługa PrePaid jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających konto w serwisie internetowym Operatora.
 2. Zasilenie Konta PrePaid i zwiększenie na nim salda następuje poprzez wpłatę środków pieniężnych przelewem bankowym na Konto Prepaid znajdujące się na koncie Klienta w serwisie internetowym Operatora.  
 3. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Operatora
 4. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za złożone Zamówienie poprzez Konto PrePaid, Operator niezwłocznie przystępuje do realizacji Zamówienia.
 5. W przypadku powstania jakichkolwiek nadpłat albo konieczności dokonania zwrotów przez Operatora na rzecz Klienta, Operator dokona przelewu tych środków na Konto PrePaid Klienta.
 6. Operator jest uprawniony do automatycznego pobrania wszelkich powstałych dodatkowych opłat i należności od Klienta, o których mowa w tym Regulaminie z Konta PrePaid Klienta.
 7. W przypadku usunięcia konta Klienta z serwisu internetowego Operatora, zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje w ciągu 7 dni na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.  

 

Rozdział 8.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ITL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 5/2, KRS 0000685298, NIP: 8581859862.
 2. Dane Klientów są przetwarzane w celu realizacji Usług na ich rzecz.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Usług na rzecz Klientów.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 5. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Operatora oraz przekazanie ich Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi.
 7. W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

 

 

W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
akceptuję pliki cookies